FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[13-06-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2022 is het bericht van 12 mei 2022 vanwege de federale Minister, bevoegd voor ... > Meer info

[17-12-2021]

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen De Hoge Raad voor de E... > Meer info

[06-11-2021]

De leden van de Hoge Raad hebben het overlijden vernomen van Professor Frans Vanistendael, de eerste Voorzitter van de... > Meer info

[17-06-2021]

In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2021 is het bericht van 10 juni 2021 vanwege de federale Minister, bevoegd voor... > Meer info

Vacatures

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de

Hoge Raad voor de Economische Beroepen

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen wenst over te gaan tot de aanwerving van een wetenschappelijk adviseur om het huidige team van het wetenschappelijk secretariaat te vervoegen, en dit met het oog op een onmiddellijke indiensttreding.


Wat is de Hoge Raad voor de Economische Beroepen?

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen is een instantie die in 1985 door de wetgever is opgericht, met als opdracht adviezen te verstrekken omtrent de economische beroepen (bedrijfsrevisoren, accountants en belastingadviseurs). Deze adviezen, die op verzoek of op eigen initiatief worden uitgebracht, kunnen gericht zijn aan het Parlement, de regering, het Instituut van de bedrijfsrevisoren (IBR), het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) en het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. De Hoge Raad telt zeven leden die door de Koning worden benoemd: drie leden hebben (onder andere) academische activiteiten en vier van hen vertegenwoordigen de sociale-overlegorganisaties.

In de voorbije jaren zijn de wettelijke opdracht en bevoegdheden van de Hoge Raad herhaaldelijk uitgebreid. Zo is de Hoge Raad sinds 2007, samen met de federale Minister bevoegd voor Economie, ook belast met de goedkeuring van de beroepsnormen en -aanbevelingen die bedrijfsrevisoren moeten naleven.

De Hoge Raad organiseert een permanent overleg met de instituten (IBR en ITAA) en wordt bijgestaan door een wetenschappelijk secretariaat.

Functie-inhoud

De nieuwe medewerk(st)er wordt, onder toezicht van de Voorzitter, belast met de analyse van ontwerpteksten van wetten, besluiten, reglementen of normen met betrekking tot de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor, accountant en belastingadviseur, die voor advies of voor goedkeuring aan de Hoge Raad worden voorgelegd, alsook – in voorkomend geval – met het formuleren van voorstellen om problemen die bij deze gelegenheid zouden opduiken, op passende wijze op te lossen. Deze functie kan ook deelname impliceren aan de voorbereiding van wetgevende, reglementaire en normatieve teksten.

Naast opdrachten in het kader van het overleg met de Instituten, maakt ook de vertegenwoordiging van de Hoge Raad in werkgroepen op nationaal, Europees en internationaal niveau deel uit van de functie.

Uw diploma’s

Uw specifieke vaardigheden en beroepservaring

Uw algemene vaardigheden

Ons aanbod

De Hoge Raad biedt een interessante job met aandacht voor een “work-life blending”, in een stabiele en aangename werkomgeving.

Voor deze voltijdse functie gelden marktconforme voorwaarden in functie van de capaciteiten en de ervaring van de kandidaat/kandidate.

De kantoren van de Hoge Raad bevinden zich in het gebouw van de FOD Economie, gelegen in het centrum van Brussel (op 50 meter van het Noordstation) en dus zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.


Heeft u belangstelling voor deze functie?

Dan gaat u best als volgt te werk:

- ofwel stuurt u uiterlijk tegen 31 januari 2022 uw sollicitatie samen met uw curriculum vitae naar de Voorzitter van de Hoge Raad, de heer Jean-Marc DELPORTE, op dit e-mailadres: cspehreb@skynet.be

- ofwel stuurt u uiterlijk tegen 31 januari 2022 uw sollicitatie samen met uw curriculum vitae per post naar het volgende adres:

Hoge Raad voor de Economische Beroepen

Ter attentie van de heer Jean-Marc DELPORTE, Voorzitter

City Atrium C – 8ste verdieping

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel.


Discretie wordt gegarandeerd.

****


Copyright HREB 2022 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be